Algemene Voorwaarden Extension Bar

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Extension Bar en een cliënt waarop de Extension Bar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen schoonheidssalon

De Extension Bar zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Extension Bar zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Extension Bar melden. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Extension Bar de helft van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de Extension Bar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Bij afzegging binnen 48 uur komt de aanbetaling te vervallen.

 1. Betaling

De Extension Bar vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

De gemelde prijzen van de cursussen zijn exclusief BTW.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de Extension Bar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De Extension Bar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Extension Bar zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

De Extension Bar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Extension Bar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

De Extension Bar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Extension Bar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. Garantie

De Extension Bar geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de Extension Bar gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

De Extension Bar geeft geen garantie op behandelingen. Echter, wanneer de cliënt niet tevreden is verwijzen wij naar 10. Klachten.

 1. Beschadiging & diefstal

De Extension Bar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Extension Bar meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de Extension Bar en de behandelende wimperstyliste. De Extension Bar moet de klager binnen 2 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de Extension Bar de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de Extension Bar en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Extension Bar het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Extension Bar en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.